Allmänna villkor - Kortavtal

Detta avtal finns i två versioner:

 • En som gäller så länge Storbritannien är en del av EU eller har lämnat EU, men har ett avtal med EU om fri rörlighet för finansiella tjänster.

 • En som gäller från och med det datum som Storbritannien lämnar EU utan ett avtal om fri rörlighet för finansiella tjänster (en så kallad avtalslös Brexit).

För närvarande är det möjligt att en avtalslös Brexit inträffar 2019-11-01.

Användarvillkor för företagskort från Red Flag fram till och med en avtalslös Brexit

 1. Kortet

  1. Dessa villkor gäller innehavaren av detta företagskort (”kortet”). Genom att använda kortet godkänner du dessa villkor.

  2. Kortet tillhandahålls av Red Flag AB, Box 24288, 104 51 Stockholm (organisationsnummer 559053-8426) (varumärkespartner) och har utfärdats av Wirecard Card Solutions Limited med säte på 3rd Floor, Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle upon Tyne NE1 6JQ, Storbritannien. Registrerat i England med nr. 07875693. Godkänt och reglerat i Storbritannien av den brittiska finansinspektionen (FCA) för utgivande av elektroniska pengar (tillståndsnummer: 900051).

  3. Kortet kommer att tillhandahållas i en angiven valuta. Samtliga hänvisningar i dessa villkor till denna valuta är relevanta för dig.

  4. Dessa villkor finns tillgängliga online på www.redflag.se. Du kan begära en kopia av villkoren när som helst under deras giltighetstid.

 2. Definitioner

  1. I dessa villkor har följande ord och fraser den betydelse som anges i listan nedan:

   1. Avgifter – ett antal olika avgifter som kan dras vid köp och vid användning av kortet.

   2. Bankomat – betyder uttagsautomat för kontanter.

   3. Betalningssystem – betyder Mastercard.

   4. Du/din – betyder den person/medarbetare som har erhållit kortet och som har befogenhet att använda kortet i enlighet med villkoren i detta avtal.

   5. Identitetskontroll – innebär att bekräfta din identitet och adress genom att genomföra en elektronisk kontroll av dina personuppgifter eller genom att du tillhandahåller identitetshandlingar eller att din arbetsgivare styrker din identitet.

   6. Kort – betyder ditt företagskort från Red Flag (inklusive ersättningskort).

   7. Leverantör – en återförsäljare, butik eller annan leverantör av varor och/eller tjänster som godkänner betalning med kort, kortnummer, PIN eller kort samt underskrift.

   8. Leverantörens bank – den inlösande bank som används av leverantören i syfte att erhålla betalningar som uppkommer genom transaktionerna.

   9. PIN – betyder personlig kod, dvs. säkerhetskoden som ingår vid användning av kortet.

   10. Red Flag-kort – betyder ett kort med funktioner som anges i dessa villkor.

   11. Sammanfattning – avsnittet med information om vilka bestämmelser och begränsningar som gäller för kortet.

   12. Vardag/bankdag – betyder en dag från måndag till och med fredag, mellan klockan 9.00 och 17.00 (svensk tid) som inte är helgdag i Sverige.

   13. Vi/oss/vår – betyder Wirecard Card Solutions Limited eller varumärkespartner som agerar i vårt ställe.

   14. År – period om 12 månader som följer från och med att kortet har ställts ut till dig och varje efterföljande 12-månadersperiod.

 3. Ansöka om ett företagskort från Red Flag

  1. För att ansöka om eller använda företagskortet från Red Flag måste du vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige.

  2. Om du är anställd hos ett företag som är kund hos Red Flag, så kan din arbetsgivare ansöka om kortet för din räkning och vi kan begära att få se belägg för att du är den du är och var du bor. Vi kan begära in handlingar som styrker detta och/eller genomföra elektroniska kontroller av din identitet. Sådana handlingar kan tillhandahållas av arbetsgivaren för din räkning.

 4. Användning av kortet

  1. Kortet tillhandahålls till dig för att göra betalningar för företagets räkning. Din arbetsgivare kan därmed definiera vilken typ av inköp det gäller eller specifika anledningar till att använda kortet för företagsutgifter.

  2. Kortet är ett förutbetalt kort som kan användas för betalning av varor och tjänster hos återförsäljare som skyltar med kortsystemets logotyp. För att använda kortet tar du fram det vid betalningstillfället. Använd det för att betala hela eller delar av köpesumman. Om du använder kortet till en del av inköpet kommer det att kräva att du betalar det utestående beloppet på annat sätt, till exempel kontant eller med kort förutsatt att återförsäljaren accepterar en kombination av olika betalningsmetoder.

  3. När du får ditt kort måste du aktivera det visa sms eller online-registrering på redflag.se såvida du inte har tappat bort ditt andra kort eller det har blivit stulet och du har rapporterat förlusten till oss.

  4. Du får inte göra inköp som överstiger saldot på kortet. Ditt saldo kommer att minska med beloppet för varje köp du gör. Om några inköp överskrider gränsen för ditt tillgängliga saldo eller de gränser som gäller för kortet kommer transaktionen att avvisas. Du kan använda kortet för att göra inköp i butiker, via internet eller över telefon. Kortet kan användas för att ta ut kontanter i bankomat. Det finns ingen återbäringsfunktion. Kortet fungerar som ett betalkort med stöd av ditt företags eller din arbetsgivares Red Flag-konto. Det är inget checkgarantikort, betalkort eller kreditkort. Du får inte använda kortet för olaglig verksamhet.

  5. Ditt kort kan inte användas om inte leverantören kan få bekräftelse online på att ditt saldo räcker för att genomföra transaktionen. Till exempel: transaktioner på tåg, fartyg och vissa flygningar.

  6. Vi kan avbryta, dra in eller begränsa ditt kort eller din PIN-kod på rimliga grunder såsom:

   1. säkerheten gällande ditt kort, kortnummer eller PIN-kod och

   2. misstänkt icke auktoriserad eller bedräglig användning av ditt kort eller din PIN-kod. Vi kommer om det är möjligt att informera dig innan vi avbryter, drar in eller begränsar ditt kort eller din PIN-kod att vi avser att göra detta och skälet till detta. Om det inte är möjligt kommer vi att informera dig direkt efteråt. Kravet på att informera dig gäller inte där det skulle vara i strid med rimliga säkerhetsåtgärder eller där det skulle vara olagligt.

  7. Vi ansvarar inte för kvaliteten, säkerheten, legitimiteten eller några andra aspekter på några varor eller tjänster som köps med kortet. Vi är inte ansvariga för om en återförsäljare inte godtar kortet.

  8. Vi kommer inte att utfärda huvudkortet enligt dessa villkor till någon som inte har fyllt 18.

 5. Transaktioner

  1. Du samtycker till att all användning av ditt kort, ditt kortnummer eller din PIN-kod kräver ditt godkännande av en transaktion.

  2. Tiden för mottagandet av en transaktion är när den tas emot av oss. Om mottagandet inte infaller under en vardag kommer det att betraktas som om transaktionen har mottagits nästföljande vardag.

  3. Du kan inte stoppa en transaktion efter att den har skickats till oss genom att du har gett ditt medgivande till transaktionen, eller efter att du har gett ditt medgivande till leverantören för en på förhand godkänd transaktion.

  4. Vi kan neka till att genomföra en transaktion. Vi kan göra det om det relevanta telefonnumret eller datorlänken är upptagen. Vi kan också göra det om:

   1. en transaktion kan medföra att du överskrider tillgängliga medel på ditt Red Flag-konto, eller

   2. en transaktion kan innebära att du överskrider kortets beloppsgräns, eller

   3. vi har rimliga skäl att anta att det är nödvändigt för att följa reglerna för det betalningssystem enligt vilket kortet är utfärdat, eller

   4. vi har rimliga skäl att anta att det är nödvändigt för att följa gällande lagar eller som en fråga om bästa praxis.

 6. Transaktioner i utländsk valuta

  1. Kortet kan användas för transaktioner i en valuta som inte är kortets egen valuta, men detta sker mot en avgift.

  2. Om du gör en transaktion i en valuta som inte är kortets valuta kommer vi att räkna om beloppet till kortets egen valuta till rådande marknadskurs eller en kurs som myndigheterna kan fastställa. Vi tar en serviceavgift (provision), se Red Flags prislista på www.redflag.se.

  3. Växelkurserna kan ändras och den växelkurs som gäller per det datum då du genomför transaktionen kanske inte är samma som den växelkurs vi använder per det datum då vi konverterar avgiften för transaktionen och drar serviceavgiften från ditt konto. Gällande växelkurs kommer även att innefatta denna serviceavgift. Du kan kontrollera vilken växelkurs som används enligt beskrivningen i punkt 7. Växelkurs och serviceavgift framgår av ditt kontobesked online.

 7. Kontrollera saldot

  1. För att kontrollera det tillgängliga saldot på det Red Flag-konto som ditt kort är anslutet till eller för att se dina transaktioner, logga in på www.redflag.se.

 8. När ditt kort går ut

  1. Kortets sista giltighetsdag finns tryckt på kortet. Du får inte använda kortet efter att det har upphört att gälla.

  2. Det nya kortet kommer att ställas ut till dig utan kostnad och skickas till den adress som du har uppgett enligt punkt 13.3 senast två veckor före sista giltighetsdag. Meddela oss om du inte vill att kortet ska förnyas. För att göra det, kontakta oss på www.redflag.se.

  3. Om du förnyar kortet i enlighet med punkt 8.2 kommer detta avtal att fortsätta gälla.

  4. Om du eller din arbetsgivare begär att kortet inte ska förnyas i enlighet med punkt 8.2 kommer du inte att kunna använda kortet efter sista giltighetsdag.

 9. Ansvar

  1. Du måste signera kortet direkt efter mottagandet, och förvara det säkert. Du måste alltid försäkra dig om att du:

   1. inte låter någon annan använda kortet,

   2. inte avslöjar PIN-koden och aldrig skriver ner lösenorden/et eller någon annan säkerhetsinformation du har lämnat till oss, såvida du inte gör detta på ett sätt som gör det omöjligt för någon annan att förstå informationen,

   3. bara tar fram kortet, kortnumret eller PIN-koden för att göra (eller försöka göra) en transaktion.

  2. Om du tappar kortet eller om det blir stulet eller om någon annan får reda på PIN-koden eller om du tror att kortet, kortnumret eller PIN-koden kan komma att missbrukas måste du göra följande:

   1. Ring oss utan så snart du kan på 08-502 540 86 eller kontakta oss på www.redflag.se så att vi kan spärra kort och PIN-kod.

   2. Om vi begär det, skriv till oss inom sju dagar för att bekräfta förlusten, stölden eller det eventuella missbruket (adressen är Red Flag AB, Box 24288, 104 51 Stockholm).

   3. Upphör omedelbart att använda kortet, kortnumret eller PIN-koden. Om du hittar ditt kort efter att du har anmält det som förlorat, stulet eller missbrukat måste du klippa sönder det och meddela oss så fort som möjligt.

  3. Om du tappar bort ditt kort eller ett eventuellt ersättningskort eller om det blir stulet kan du, så fort du har anmält det, be om ett nytt kort genom att ringa 08-502 540 86 eller kontakta oss på www.redflag.se. Vi tar ut en avgift för ersättningskortet. Detta anges i Sammanfattningen.

  4. Du är eventuellt inte ansvarig för någon användning av kortet av en person som inte har din tillåtelse att använda kortet eller om du tappar det, det blir stulet eller förstört, såvida du inte:

   1. gav den personen tillstånd att använda kortet, kortnumret eller PIN-koden, eller genom grov oaktsamhet inte följde punkt 9.1, då du kan vara ansvarig för all användning som inträffar innan du meddelar oss incidenten i enlighet med dessa villkor, eller

   2. har handlat bedrägligt, i vilket fall du i den mån som lagen medger kan vara ansvarig för missbruk av kortet, kortnumret eller PIN-koden.

   3. Du är bara ansvarig för upp till högst 35 brittiska pund eller motsvarande i din valuta som en följd av transaktioner som har uppkommit genom användningen av ett borttappat eller stulet kort eller genom förskingring av betalningsinstrumentet där kortinnehavaren inte har skyddat säkerhetsinformationen gällande kortet. Denna beloppsgräns gäller för samtliga fall av förlust, stöld eller förskingring, och inte för varje enskild transaktion.

  5. Om kortet används utan ditt medgivande, eller om du tappar bort det eller det blir stulet eller om du tror att kortet kan komma att missbrukas kan vi förmedla sådan information som vi på rimliga grunder anser är relevant till brottsbekämpande organ.

  6. Vi ansvarar inte för:

   1. eventuella onormala eller oförutsedda händelser som vi rimligtvis inte har kontroll över (till exempel, ett avbrott i ett datasystem som inträffar på grund av omständigheter som står utanför det vi rimligtvis har kontroll över eller stridsåtgärder som vi rimligtvis inte har kontroll över) om detta förhindrar oss från att tillhandahålla den vanliga tjänsten,

   2. personer som inte godtar eller tar emot ditt kort (eller förseningar i att godta eller ta emot kortet), kortnumret eller PIN-koden, eller

   3. uttagsautomater där det inte går att ta ut kontanter. Vi ansvarar inte för det sätt på vilket denna vägran eller försening i att godta kortet meddelas till dig.

  7. Vid fel eller tvister rörande en transaktion, ring oss på 08-502 540 86 eller kontakta oss via www.redflag.se.

 10. Ändring av dessa villkor

  1. Vi kan ändra dessa villkor, inklusive avgifter och kostnader, eller införa nya villkor. Om det sker några förändringar kommer vi att meddela dig och din arbetsgivare detta 1 månad i förväg via www.redflag.se.

  2. Om vi ändrar dessa villkor kommer de nya villkoren att finnas tillgängliga på www.redflag.se från och med det datum då de träder i kraft.

  3. Du anses ha accepterat ändringarna av dessa villkor om du inte meddelar oss eventuella invändningar före det föreslagna datumet då ändringarna träder i kraft.

  4. Från det att meddelandet har mottagits och fram till det föreslagna datumet för ändringarna kommer detta avtal, om du meddelar oss att du inte godtar ändringarna, att upphöra omedelbart.

 11. Ångerrätt

  1. Om du ångrar dig och inte vill ha kortet längre kan du säga upp det inom 14 dagar från det datum då du erhåller en bekräftelse på att din ansökan har blivit godkänd genom att ringa oss på 08- 502 540 86 eller genom att kontakta oss via www.redflag.se. Det utgår ingen avgift för att säga upp kortet under den perioden.

 12. Avsluta avtalet

  1. Vi kan när som helst säga upp detta avtal. Såvida det inte råder exceptionella omständigheter meddelar vi dig skriftligen (exempelvis per e-post) minst 30 dagar innan avtalet upphävs.

  2. Du kan säga upp detta avtal genom att kontakta oss på 08- 502 540 86 eller www.redflag.se enligt punkt 10.4 och 11.

 13. Allmänt

  1. Genom att ingå detta avtal godkänner du att vi kan använda dina uppgifter i enlighet med avsnittet ”Hur vi använder dina kontaktuppgifter” i dessa villkor, enligt beskrivningen i punkt 16.

  2. Vi kan övervaka och/eller spela in telefonsamtal mellan dig och oss eller våra tjänsteleverantörer.

  3. Du måste uppge en e-postadress, en postadress och ett telefonnummer samt meddela eventuella förändringar till oss.

  4. Vi kan överföra våra rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal eller avtala med någon person om att fullfölja sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta avtal. Du får inte överföra dina rättigheter eller skyldigheter i enlighet med detta avtal.

  5. Vi kan skjuta upp att åberopa våra rättigheter enligt detta avtal utan att förlora dem.

  6. Om vi inte kan åberopa våra rättigheter enligt någon punkt, något villkor eller del av punkt eller villkor i detta avtal påverkar det inte några av de övriga punkterna, villkoren eller delarna av punkter eller villkor i detta avtal.

  7. Detta avtal lyder under svensk lag. Samtliga meddelanden och all information som lämnas i enlighet med detta avtal ska vara på engelska eller svenska.

 14. Information om betalningstjänster

  1. Villkor 14 gäller endast om leverantörens bank ligger i EES-området och betalningstransaktionerna utförs i euro eller någon av EES-ländernas valutor.

  2. Vi garanterar att en transaktion som du utför krediteras leverantörens bank, eller att återbetalda medel till följd av återköp eller avbeställning krediteras din bank senast vid slutet av fjärde bankdagen efter den dag transaktionen eller beställningen mottogs.

  3. Om du använder ditt kort eller lämnar ut dina kortuppgifter till en leverantör för att utföra en transaktion innan du vet vilket belopp som kommer att belasta kortet kan du ha rätt att begära återbetalning om beloppet är oväntat högt, på villkor att du meddelar Red Flag senast åtta veckor efter att beloppet drogs från ditt saldo, men du har INTE rätt till återbetalning om du av oss eller leverantören fick reda på transaktionsbeloppet senast fyra veckor innan beloppet skulle dras från ditt saldo och du godkände transaktionen.

  4. Om vi tar emot en begäran enligt punkt 14.3 kan vi be dig om uppgifter som intygar huruvida villkoren i 14.3 är uppfyllda. Inom 10 bankdagar efter att vi mottagit en begäran från dig enligt 14.3 eller mottagit kompletterande uppgifter som krävs enligt denna punkt utför vi antingen en återbetalning eller motiverar varför vi avslår begäran.

  5. Vi ansvarar för att transaktionen utförs korrekt, utom om vi kan bevisa att transaktionen mottogs av leverantörens bank, då leverantörens bank är ansvarig gentemot leverantören. Du kan begära att vi vidtar omedelbara åtgärder för att spåra en felaktigt utförd transaktion och meddelar dig om resultatet.

  6. När en leverantör inleder en transaktion är det leverantörens bank som ansvarar för att de relevanta uppgifterna överförs korrekt till oss. Om leverantörens bank kan bevisa att den inte är ansvarig för en transaktion som har misslyckats eller utförts felaktigt är vi ansvariga gentemot dig.

  7. Om vi är ansvariga för att ett felaktigt belopp vid en transaktion har dragits från ditt saldo rättar vi till felet. Om vi är ansvariga för att en transaktion har utförts från ditt saldo som du inte har godkänt återbetalar vi transaktionsbeloppet till ditt saldo och behandlar transaktionen som om den aldrig ägt rum. Du måste informera oss om en icke godkänd eller felaktig transaktion så snart som möjligt och under inga omständigheter senare än 13 månader efter debiteringsdagen. Om du inte gör det kan det medföra att vi inte har något ansvar.

  8. Vi är inte ansvariga om du identifierar fel leverantör under en transaktion. I sådana fall gör vi rimliga ansträngningar för att få tillbaka det aktuella beloppet.

  9. Om pengar betalats till ditt kort, en betalningsleverantör begär att pengarna returneras till dem eftersom betalningen skedde av misstag, och du bestrider detta, har vi rätt att dela med oss av din personliga information med betalningsleverantören, så att de kan kontakta dig direkt.

 15. Klagomål och hur du kontaktar oss

  1. Om du vill framföra ett klagomål eller kontakta oss av någon annan orsak som rör dessa villkor, skriv till Red Flag via www.redflag.se, eller ring 08-502 540 86. Vi har särskilda förfaranden som garanterar att vi hanterar ditt klagomål rättvist och snabbt. Om du ändå inte skulle vara nöjd med resultatet av ditt klagomål kan du skriva till Financial Ombudsman Service på The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR, Storbritannien.

 16. Hur vi använder denna information

  1. Vi kommer att göra en sökning på dig genom kreditupplysningstjänster och bedrägeribekämpande organ. Syftet med sökningarna är att kontrollera din identitet och vi utför ingen fullständig kreditupplysning eller kreditvärdering i detta syfte. Vi använder ett automatiserat system för beslutsfattande för att bedöma din ansökan och verifiera din identitet.

   1. Om vi inte lyckas verifiera din identitet korrekt kan vi be dig att skicka oss några handlingar som bekräftar din identitet och adress.

  2. Kreditupplysningstjänster kan komma att kontrollera de uppgifter du skickar in mot uppgifter i en databas (offentlig eller annan) som de har tillgång till. Det görs en oregistrerad sökning. En oregistrerad sökning är en sökning som inte görs i utlåningssyfte. Den kan inte påverka ditt kreditbetyg eller din kreditvärdighet om du ansöker om kredit. Sökningen kan inte ses av andra långivare än den som har utfört den. Den ingår i ditt kreditutlåtande så du kan se när sökningen gjordes.

  3. Om du uppger falska eller felaktiga uppgifter och vi konstaterar bedrägeri anmäler vi detta till bedrägeribekämpande organ. Brottsbekämpande organ kan ha tillgång till och använda dessa uppgifter.

   1. Bedrägeribekämpande organ har gemensamma register med andra organisationer. Vi och andra organisationer kan få tillgång till och använda registrerade uppgifter från bedrägeribekämpande organ i andra länder.

   2. Ring oss på 08-502 540 86 om du vill ha mer detaljer om dessa kreditupplysningstjänster och bedrägeribekämpande organ. Du har en lagstadgad rätt att ta del av dessa detaljer.

   3. Du har vissa rättigheter att få en kopia av alla uppgifter som vi innehar om dig. Skriv till: Red Flag AB, Box 24288, 104 51 Stockholm. Vi kan ta betalt av dig för denna tjänst.

  4. Vissa uppgifter som innehas av kreditupplysningstjänster och bedrägeribekämpande organ lämnas ut till oss, exempelvis i följande syfte:

   1. För att förhindra bedrägeri och penningtvätt, genom att kontrollera ansökningar om kredit, kreditrelaterade eller andra tjänster, förslag och anspråk på alla typer av försäkringar, jobbansökningar och personalakter samt kontrollera din identitet.

   2. De uppgifter som innehas av dessa organ kan också användas i andra syften för vilka du har gett ditt uttryckliga medgivande eller, under mycket begränsade omständigheter, som krävs enligt lag eller tillåts enligt bestämmelserna i den europeiska dataskyddsförordningen (”GDPR”).

  5. När du har ingått ett avtal med oss kan vi använda följande typer av uppgifter om dig:

   1. Uppgifter som du lämnar till oss eller som vi redan innehar om dig, däribland alla telefonnummer som du ringer till oss från, och som vi kan registrera.

   2. Uppgifter som vi får när vi fattar beslut om din ansökan eller ditt avtal, däribland uppgifter som vi får från sökningar som vi gör på ditt namn hos kreditupplysningstjänster och bedrägeribekämpande organ.

   3. Uppgifter (däribland detaljer om betalningar och transaktioner) som vi innehar om ett konto eller en försäkring som du har hos eller genom oss, och

   4. uppgifter som vi får från någon som har rätt att lämna uppgifter till oss om dig.

  6. Vi behandlar, använder, hanterar, kontrollerar, lämnar ut och sparar uppgifter om dig i följande syfte:

   1. att göra sökningar hos kreditupplysningstjänster och bedrägeribekämpande organ (däribland uppgifter från andra länder) för att hantera ditt konto,

   2. att hantera ditt konto och dina försäkringar, och hantera ansökningar, avtal eller korrespondens mellan dig och oss,

   3. utföra, övervaka och analysera vår verksamhet,

   4. kontakta dig per post, telefon eller på annat sätt om våra produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig, om du inte meddelar oss att du inte önskar någon direkt marknadsföring,

   5. bekämpa bedrägeri, penningtvätt, terrorism och annan brottslighet och

   6. följa lagar och bestämmelser i aktuella länder.

  7. Vi kan komma att lämna ut uppgifter om dig:

   1. till någon som arbetar för oss eller våra varumärkespartner,

   2. till bedrägeribekämpande organ,

   3. till en organisation som stödjer någon av de produkter som du innehar,

   4. till det betalningssystem enligt vilket vi utfärdar ditt kort,

   5. om en betalning behandlas i ett världsomfattande betalningssystem, till vissa myndigheter för att spåra och förhindra terrorism (däribland myndigheter utanför Sverige),

   6. till någon som vi överför några av våra rättigheter eller skyldigheter till i enlighet med något avtal som vi har ingått med dig, och

   7. till någon som du ger oss medgivande att lämna ut uppgifter om dig till.

  8. Att behandla dina uppgifter enligt vad som beskrivs ovan kan omfatta att skicka dem till andra länder utanför EES, däribland USA (och Storbritannien när landet lämnar EES). I sådana fall ansvarar vi för att se till att dina uppgifter fortsätter att skyddas.

  9. Vi behåller bara information om dig så länge vi behöver eller så länge som det krävs för att uppfylla de juridiska kraven.

 Användarvillkor för företagskort från Red Flag från och med en avtalslös Brexit

 1. Kortet

  1. Dessa villkor gäller innehavaren av detta företagskort (”kortet”). Genom att använda kortet godkänner du dessa villkor.

  2. Kortet tillhandahålls av Red Flag AB, Box 24288, 104 51 Stockholm (organisationsnummer 559053-8426) (varumärkespartner) och har utfärdats av Wirecard Bank AG, ett kreditmarknadsbolag som är licensierat och reglerat av den tyska förbundsmyndigheten för övervakning av finansiella tjänster (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) med ID-nummer 117969 och med säte på Einsteinring 35, DE-85609 Aschheim, Tyskland.Kortet kommer att tillhandahållas i en angiven valuta. Samtliga hänvisningar i dessa villkor till denna valuta är relevanta för dig.

  3. Dessa villkor finns tillgängliga online på www.redflag.se. Du kan begära en kopia av villkoren när som helst under deras giltighetstid.

 2.  Definitioner

  I dessa villkor har följande ord och fraser den betydelse som anges i listan nedan:

  • Avgifter ett antal olika avgifter som kan dras vid köp och vid användning av kortet.

  • Bankomat – betyder uttagsautomat för kontanter.

  • Betalningssystem betyder Mastercard.

  • Du/dinbetyder den person/medarbetare som har erhållit kortet och som har befogenhet att använda kortet i enlighet med villkoren i detta avtal.

  • Identitetskontrollinnebär att bekräfta din identitet och adress genom att genomföra en elektronisk kontroll av dina personuppgifter eller genom att du tillhandahåller identitetshandlingar eller att din arbetsgivare styrker din identitet.

  • Kort – betyder ditt företagskort från Red Flag (inklusive ersättningskort).

  • Leverantör – en återförsäljare, butik eller annan leverantör av varor och/eller tjänster som godkänner betalning med kort, kortnummer, PIN eller kort samt underskrift.

  • Leverantörens bank – den inlösande bank som används av leverantören i syfte att erhålla betalningar som uppkommer genom transaktionerna.

  • PIN – betyder personlig kod, dvs. säkerhetskoden som ingår vid användning av kortet.

  • Red Flag-kort – betyder ett kort med funktioner som anges i dessa villkor.

  • Sammanfattning avsnittet med information om vilka bestämmelser och begränsningar som gäller för kortet.

  • Vardag/bankdag – betyder en dag från måndag till och med fredag, mellan klockan 9.00 och 17.00 (svensk tid) som inte är helgdag i Sverige.

  • Vi/oss/vårbetyder Wirecard Bank AG eller varumärkespartner som agerar i vårt ställe.

  • År – period om 12 månader som följer från och med att kortet har ställts ut till dig och varje efterföljande 12-månadersperiod.

 3. Ansöka om ett företagskort från Red Flag

  1.      För att ansöka om eller använda företagskortet från Red Flag måste du vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige.

  2. 3.2          Om du är anställd hos ett företag som är kund hos Red Flag, så kan din arbetsgivare ansöka om kortet för din räkning och vi kan begära att få se belägg för att du är den du är och var du bor. Vi kan begära in handlingar som styrker detta och/eller genomföra elektroniska kontroller av din identitet. Sådana handlingar kan tillhandahållas av arbetsgivaren för din räkning.

 4. Användning av kortet

  1.  Kortet tillhandahålls till dig för att göra betalningar för företagets räkning. Din arbetsgivare kan därmed definiera vilken typ av inköp det gäller eller specifika anledningar till att använda kortet för företagsutgifter. 

  2. Kortet är ett förutbetalt kort som kan användas för betalning av varor och tjänster hos återförsäljare som skyltar med kortsystemets logotyp. För att använda kortet tar du fram det vid betalningstillfället. Använd det för att betala hela eller delar av köpesumman. Om du använder kortet till en del av inköpet kommer det att kräva att du betalar det utestående beloppet på annat sätt, till exempel kontant eller med kort förutsatt att återförsäljaren accepterar en kombination av olika betalningsmetoder. 

  3. När du får ditt kort måste du aktivera det visa sms eller online-registrering på redflag.se såvida du inte har tappat bort ditt andra kort eller det har blivit stulet och du har rapporterat förlusten till oss.

  4. Du får inte göra inköp som överstiger saldot på kortet. Ditt saldo kommer att minska med beloppet för varje köp du gör. Om några inköp överskrider gränsen för ditt tillgängliga saldo eller de gränser som gäller för kortet kommer transaktionen att avvisas.

  5. Du kan använda kortet för att göra inköp i butiker, via internet eller över telefon. Kortet kan användas för att ta ut kontanter i bankomat. Det finns ingen återbäringsfunktion. Kortet fungerar som ett betalkort med stöd av ditt företags eller din arbetsgivares Red Flag-konto. Det är inget checkgarantikort, betalkort eller kreditkort. Du får inte använda kortet för olaglig verksamhet.

  6. Vi förbehåller oss rätten att ändra dina kortköpsgränser på grund av lagar eller förordningar.

  7. Ditt kort kan inte användas om inte leverantören kan få bekräftelse online på att ditt saldo räcker för att genomföra transaktionen. Till exempel: transaktioner på tåg, fartyg och vissa flygningar.

  8. Vi kan avbryta, dra in eller begränsa ditt kort eller din PIN-kod på rimliga grunder såsom:

   1. säkerheten gällande ditt kort, kortnummer eller PIN-kod och

   2. misstänkt icke auktoriserad eller bedräglig användning av ditt kort eller din PIN-kod. Vi kommer om det är möjligt att informera dig innan vi avbryter, drar in eller begränsar ditt kort eller din PIN-kod att vi avser att göra detta och skälet till detta. Om det inte är möjligt kommer vi att informera dig direkt efteråt. Kravet på att informera dig gäller inte där det skulle vara i strid med rimliga säkerhetsåtgärder eller där det skulle vara olagligt.

  9. Vi ansvarar inte för kvaliteten, säkerheten, legitimiteten eller några andra aspekter på några varor eller tjänster som köps med kortet. Vi är inte ansvariga för om en återförsäljare inte godtar kortet.

  10. Vi kommer inte att utfärda huvudkortet enligt dessa villkor till någon som inte har fyllt 18.

 5. Transaktioner

  1. Du samtycker till att all användning av ditt kort, ditt kortnummer eller din PIN-kod kräver ditt godkännande av en transaktion.

  2. Tiden för mottagandet av en transaktion är när den tas emot av oss. Om mottagandet inte infaller under en vardag kommer det att betraktas som om transaktionen har mottagits nästföljande vardag.

  3. Du kan inte stoppa en transaktion efter att den har skickats till oss genom att du har gett ditt medgivande till transaktionen, eller efter att du har gett ditt medgivande till leverantören för en på förhand godkänd transaktion.

  4. Vi kan neka till att genomföra en transaktion. Vi kan göra det om det relevanta telefonnumret eller datorlänken är upptagen. Vi kan också göra det om:

  5. en transaktion kan medföra att du överskrider tillgängliga medel på ditt Red Flag-konto, eller

  6. en transaktion kan innebära att du överskrider kortets beloppsgräns, eller

  7. vi har rimliga skäl att anta att det är nödvändigt för att följa reglerna för det betalningssystem enligt vilket kortet är utfärdat, eller

  8. vi har rimliga skäl att anta att det är nödvändigt för att följa gällande lagar eller som en fråga om bästa praxis.

 6. Transaktioner i utländsk valuta

  1. Kortet kan användas för transaktioner i en valuta som inte är kortets egen valuta, men detta sker mot en avgift.

  2. Om du gör en transaktion i en valuta som inte är kortets valuta kommer vi att räkna om beloppet till kortets egen valuta till rådande marknadskurs eller en kurs som myndigheterna kan fastställa. Vi tar en serviceavgift (provision), se Red Flags prislista på www.redflag.se.

  3. Växelkurserna kan ändras och den växelkurs som gäller per det datum då du genomför transaktionen kanske inte är samma som den växelkurs vi använder per det datum då vi konverterar avgiften för transaktionen och drar serviceavgiften från ditt konto. Gällande växelkurs kommer även att innefatta denna serviceavgift. Du kan kontrollera vilken växelkurs som används enligt beskrivningen i punkt 7. Växelkurs och serviceavgift framgår av ditt kontobesked online.

 7. Kontrollera saldot

  1. För att kontrollera det tillgängliga saldot på det Red Flag-konto som ditt kort är anslutet till eller för att se dina transaktioner, logga in på www.redflag.se.

 8. När ditt kort går ut

  1. Kortets sista giltighetsdag finns tryckt på kortet. Du får inte använda kortet efter att det har upphört att gälla.

  2. Det nya kortet kommer att ställas ut till dig utan kostnad och skickas till den adress som du har uppgett enligt punkt 13.3 senast två veckor före sista giltighetsdag. Meddela oss om du inte vill att kortet ska förnyas. För att göra det, kontakta oss på www.redflag.se.

  3. Om du förnyar kortet i enlighet med punkt 9.2 kommer detta avtal att fortsätta gälla.

  4. Om du eller din arbetsgivare begär att kortet inte ska förnyas i enlighet med punkt 9.2 kommer du inte att kunna använda kortet efter sista giltighetsdag.

 9. Ansvar

  1. Du måste signera kortet direkt efter mottagandet, och förvara det säkert. Du måste alltid försäkra dig om att du:

   1. inte låter någon annan använda kortet,

   2. inte avslöjar PIN-koden och aldrig skriver ner lösenorden/et eller någon annan säkerhetsinformation du har lämnat till oss, såvida du inte gör detta på ett sätt som gör det omöjligt för någon annan att förstå informationen,

   3. bara tar fram kortet, kortnumret eller PIN-koden för att göra (eller försöka göra) en transaktion.

  2. Om du tappar kortet eller om det blir stulet eller om någon annan får reda på PIN-koden eller om du tror att kortet, kortnumret eller PIN-koden kan komma att missbrukas måste du göra följande:

   1. Ring oss utan så snart du kan på 08-502 540 86 eller kontakta oss på www.redflag.se så att vi kan spärra kort och PIN-kod.

   2. Om vi begär det, skriv till oss inom sju dagar för att bekräfta förlusten, stölden eller det eventuella missbruket (adressen är Red Flag AB, Box 24288, 104 51 Stockholm).

   3. Upphör omedelbart att använda kortet, kortnumret eller PIN-koden. Om du hittar ditt kort efter att du har anmält det som förlorat, stulet eller missbrukat måste du klippa sönder det och meddela oss så fort som möjligt.

  3. Om du tappar bort ditt kort eller ett eventuellt ersättningskort eller om det blir stulet kan du, så fort du har anmält det, be om ett nytt kort genom att ringa 08-502 540 86 eller kontakta oss på www.redflag.se. Vi tar ut en avgift för ersättningskortet. Detta anges i Sammanfattningen.

  4. Du är eventuellt inte ansvarig för någon användning av kortet av en person som inte har din tillåtelse att använda kortet eller om du tappar det, det blir stulet eller förstört, såvida du inte:

   1. gav den personen tillstånd att använda kortet, kortnumret eller PIN-koden, eller genom grov oaktsamhet inte följde punkt 9.1, då du kan vara ansvarig för all användning som inträffar innan du meddelar oss incidenten i enlighet med dessa villkor, eller

   2. har handlat bedrägligt, i vilket fall du i den mån som lagen medger kan vara ansvarig för missbruk av kortet, kortnumret eller PIN-koden.

   3. Du är bara ansvarig för upp till högst 400 kronor som en följd av transaktioner som har uppkommit genom användningen av ett borttappat eller stulet kort eller genom förskingring av betalningsinstrumentet där kortinnehavaren inte har skyddat säkerhetsinformationen gällande kortet.  Denna beloppsgräns gäller för samtliga fall av förlust, stöld eller förskingring, och inte för varje enskild transaktion.   

  5. Om kortet används utan ditt medgivande, eller om du tappar bort det eller det blir stulet eller om du tror att kortet kan komma att missbrukas kan vi förmedla sådan information som vi på rimliga grunder anser är relevant till brottsbekämpande organ.

  6. Vi ansvarar inte för:

   1. eventuella onormala eller oförutsedda händelser som vi rimligtvis inte har kontroll över (till exempel, ett avbrott i ett datasystem som inträffar på grund av omständigheter som står utanför det vi rimligtvis har kontroll över eller stridsåtgärder som vi rimligtvis inte har kontroll över) om detta förhindrar oss från att tillhandahålla den vanliga tjänsten,

   2. personer som inte godtar eller tar emot ditt kort (eller förseningar i att godta eller ta emot kortet), kortnumret eller PIN-koden, eller

   3. uttagsautomater där det inte går att ta ut kontanter. Vi ansvarar inte för det sätt på vilket denna vägran eller försening i att godta kortet meddelas till dig.

  7. Vid fel eller tvister rörande en transaktion, ring oss på 08-502 540 86 eller kontakta oss via www.redflag.se.

 10. Ändring av dessa villkor

  1. Vi kan ändra dessa villkor, inklusive avgifter och kostnader, eller införa nya villkor. Om det sker några förändringar kommer vi att meddela dig och din arbetsgivare detta 1 månad i förväg via www.redflag.se.

  2. Om vi ändrar dessa villkor kommer de nya villkoren att finnas tillgängliga på www.redflag.se från och med det datum då de träder i kraft.

  3. Du anses ha accepterat ändringarna av dessa villkor om du inte meddelar oss eventuella invändningar före det föreslagna datumet då ändringarna träder i kraft.

  4. Från det att meddelandet har mottagits och fram till det föreslagna datumet för ändringarna kommer detta avtal, om du meddelar oss att du inte godtar ändringarna, att upphöra omedelbart.

 11. Ångerrätt

  1. Om du ångrar dig och inte vill ha kortet längre kan du säga upp det inom 14 dagar från det datum då du erhåller en bekräftelse på att din ansökan har blivit godkänd genom att ringa oss på 08-502 540 86 eller genom att kontakta oss via www.redflag.se. Det utgår ingen avgift för att säga upp kortet under den perioden.

 12. Avsluta avtalet

  1.  Vi kan när som helst säga upp detta avtal. Såvida det inte råder exceptionella omständigheter meddelar vi dig skriftligen (exempelvis per e-post) minst 30 dagar innan avtalet upphävs.

  2. Du kan säga upp detta avtal genom att kontakta oss på 08-502 540 86 eller www.redflag.se enligt punkt 10.4 och 11.

 13. Allmänt

  1. Genom att ingå detta avtal godkänner du att vi kan använda dina uppgifter i enlighet med avsnittet ”Hur vi använder dina kontaktuppgifter” i dessa villkor, enligt beskrivningen i punkt 16.

  2. Vi kan övervaka och/eller spela in telefonsamtal mellan dig och oss eller våra tjänsteleverantörer.

  3. Du måste uppge en e-postadress, en postadress och ett telefonnummer samt meddela eventuella förändringar till oss.

  4. Vi kan överföra våra rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal eller avtala med någon person om att fullfölja sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta avtal. Du får inte överföra dina rättigheter eller skyldigheter i enlighet med detta avtal.

  5. Vi kan skjuta upp att åberopa våra rättigheter enligt detta avtal utan att förlora dem.

  6. Om vi inte kan åberopa våra rättigheter enligt någon punkt, något villkor eller del av punkt eller villkor i detta avtal påverkar det inte några av de övriga punkterna, villkoren eller delarna av punkter eller villkor i detta avtal.

  7. Detta avtal lyder under svensk lag. Samtliga meddelanden och all information som lämnas i enlighet med detta avtal ska vara på engelska eller svenska.

 14. Information om betalningstjänster

  1. Villkor 14 gäller endast om leverantörens bank ligger i EES-området och betalningstransaktionerna utförs i euro eller någon av EES-ländernas valutor.

  2. Vi garanterar att en transaktion som du utför krediteras leverantörens bank, eller att återbetalda medel till följd av återköp eller avbeställning krediteras din bank senast vid slutet av fjärde bankdagen efter den dag transaktionen eller beställningen mottogs.

  3. Om du använder ditt kort eller lämnar ut dina kortuppgifter till en leverantör för att utföra en transaktion innan du vet vilket belopp som kommer att belasta kortet kan du ha rätt att begära återbetalning om beloppet är oväntat högt, på villkor att du meddelar Red Flag senast åtta veckor efter att beloppet drogs från ditt saldo, men du har INTE rätt till återbetalning om du av oss eller leverantören fick reda på transaktionsbeloppet senast fyra veckor innan beloppet skulle dras från ditt saldo och du godkände transaktionen.

  4. Om vi tar emot en begäran enligt punkt 14.3 kan vi be dig om uppgifter som intygar huruvida villkoren i 14.3 är uppfyllda. Inom 10 bankdagar efter att vi mottagit en begäran från dig enligt 14.3 eller mottagit kompletterande uppgifter som krävs enligt denna punkt utför vi antingen en återbetalning eller motiverar varför vi avslår begäran.

  5. Vi ansvarar för att transaktionen utförs korrekt, utom om vi kan bevisa att transaktionen mottogs av leverantörens bank, då leverantörens bank är ansvarig gentemot leverantören. Du kan begära att vi vidtar omedelbara åtgärder för att spåra en felaktigt utförd transaktion och meddelar dig om resultatet.

  6. När en leverantör inleder en transaktion är det leverantörens bank som ansvarar för att de relevanta uppgifterna överförs korrekt till oss. Om leverantörens bank kan bevisa att den inte är ansvarig för en transaktion som har misslyckats eller utförts felaktigt är vi ansvariga gentemot dig.

  7. Om vi är ansvariga för att ett felaktigt belopp vid en transaktion har dragits från ditt saldo rättar vi till felet. Om vi är ansvariga för att en transaktion har utförts från ditt saldo som du inte har godkänt återbetalar vi transaktionsbeloppet till ditt saldo och behandlar transaktionen som om den aldrig ägt rum. Du måste informera oss om en icke godkänd eller felaktig transaktion så snart som möjligt och under inga omständigheter senare än 13 månader efter debiteringsdagen. Om du inte gör det kan det medföra att vi inte har något ansvar.

  8. Vi är inte ansvariga om du identifierar fel leverantör under en transaktion. I sådana fall gör vi rimliga ansträngningar för att få tillbaka det aktuella beloppet.

  9. Om pengar betalats till ditt kort, en betalningsleverantör begär att pengarna returneras till dem eftersom betalningen skedde av misstag, och du bestrider detta, har vi rätt att dela med oss av din personliga information med betalningsleverantören, så att de kan kontakta dig direkt.

 15. Klagomål och hur du kontaktar oss

  1.  Om du vill framföra ett klagomål eller kontakta oss av någon annan orsak som rör dessa villkor, skriv till Red Flag via www.redflag.se, eller ring 08-502 540 86. Vi har särskilda förfaranden som garanterar att vi hanterar ditt klagomål rättvist och snabbt. Om du ändå inte skulle vara nöjd med resultatet av ditt klagomål kan du vända dig till den tyska finansombudsmannen som kon kontaktas enligt följande:

   1. För att lösa en tvist med Wirecard Bank AG kan du vända dig till det tyska konsumenttvistlösningsförfarandet som erbjuds av skiljedomsinstitutet ”Bankombudsmannen” (www.bankenombudsmann.de), där Wirecard Bank AG medverkar. Vidare information finns hos www.bankenverband.de. Klagomål måste skickas in i textform (brev, telefax eller e-post) till: Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, DE-10062 Berlin, fax: +46 30 1663-3169, ombudsmann@bdb.de.

   2. Vidare, om Wirecard Bank AG bryter mot tillämpliga tyska lagar, kan du när som helst skicka in ett skriftligt klagomål, eller få ett sådant noterat, hos den tyska förbundsmyndigheten för övervakning av finansiella tjänster, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, DE-53117 Bonn eller Marie-Curie-Str. 24-28, DE-60439 Frankfurt am Main.

   3. Europeiska kommissionen har etablerat en europeisk onlinetvistlösningsplattform under adressen www.ec.europa.eu/consumers/odr. Konsumenter kan använda denna plattform för att lösa tvister som härrör från distansavtal med företag baserade inom EU utanför domstolssystemet

 16. Hur vi använder denna information

  1. Vi kommer att göra en sökning på dig genom kreditupplysningstjänster och bedrägeribekämpande organ. Syftet med sökningarna är att kontrollera din identitet och vi utför ingen fullständig kreditupplysning eller kreditvärdering i detta syfte. Vi använder ett automatiserat system för beslutsfattande för att bedöma din ansökan och verifiera din identitet. Om vi inte lyckas verifiera din identitet korrekt kan vi be dig att skicka oss några handlingar som bekräftar din identitet och adress.

  2. Kreditupplysningstjänster kan komma att kontrollera de uppgifter du skickar in mot uppgifter i en databas (offentlig eller annan) som de har tillgång till. Det görs en oregistrerad sökning. En oregistrerad sökning är en sökning som inte görs i utlåningssyfte. Den kan inte påverka ditt kreditbetyg eller din kreditvärdighet om du ansöker om kredit. Sökningen kan inte ses av andra långivare än den som har utfört den. Den ingår i ditt kreditutlåtande så du kan se när sökningen gjordes.

  3. Om du uppger falska eller felaktiga uppgifter och vi konstaterar bedrägeri anmäler vi detta till bedrägeribekämpande organ. Brottsbekämpande organ kan ha tillgång till och använda dessa uppgifter.

   1. Bedrägeribekämpande organ har gemensamma register med andra organisationer. Vi och andra organisationer kan få tillgång till och använda registrerade uppgifter från bedrägeribekämpande organ i andra länder.

   2. Ring oss på 08-502 540 86 om du vill ha mer detaljer om dessa kreditupplysningstjänster och bedrägeribekämpande organ. Du har en lagstadgad rätt att ta del av dessa detaljer.

   3. Du har vissa rättigheter att få en kopia av alla uppgifter som vi innehar om dig. Skriv till: Red Flag AB, Box 24288, 104 51 Stockholm. Vi kan ta betalt av dig för denna tjänst.

  4. Vissa uppgifter som innehas av kreditupplysningstjänster och bedrägeribekämpande organ lämnas ut till oss, exempelvis i följande syfte:

   1. För att förhindra bedrägeri och penningtvätt, genom att kontrollera ansökningar om kredit, kreditrelaterade eller andra tjänster, förslag och anspråk på alla typer av försäkringar, jobbansökningar och personalakter samt kontrollera din identitet.

   2. De uppgifter som innehas av dessa organ kan också användas i andra syften för vilka du har gett ditt uttryckliga medgivande eller, under mycket begränsade omständigheter, som krävs enligt lag eller tillåts enligt bestämmelserna i den europeiska dataskyddsförordningen (”GDPR”).

  5. När du har ingått ett avtal med oss kan vi använda följande typer av uppgifter om dig:

   1. Uppgifter som du lämnar till oss eller som vi redan innehar om dig, däribland alla telefonnummer som du ringer till oss från, och som vi kan registrera.

   2. Uppgifter som vi får när vi fattar beslut om din ansökan eller ditt avtal, däribland uppgifter som vi får från sökningar som vi gör på ditt namn hos kreditupplysningstjänster och bedrägeribekämpande organ.

   3. Uppgifter (däribland detaljer om betalningar och transaktioner) som vi innehar om ett konto eller en försäkring som du har hos eller genom oss, och

   4. uppgifter som vi får från någon som har rätt att lämna uppgifter till oss om dig.

  6. Vi behandlar, använder, hanterar, kontrollerar, lämnar ut och sparar uppgifter om dig i följande syfte:

   1. att göra sökningar hos kreditupplysningstjänster och bedrägeribekämpande organ (däribland uppgifter från andra länder) för att hantera ditt konto,

   2. att hantera ditt konto och dina försäkringar, och hantera ansökningar, avtal eller korrespondens mellan dig och oss,

   3. utföra, övervaka och analysera vår verksamhet,

   4. kontakta dig per post, telefon eller på annat sätt om våra produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig, om du inte meddelar oss att du inte önskar någon direkt marknadsföring,

   5. bekämpa bedrägeri, penningtvätt, terrorism och annan brottslighet och

   6. följa lagar och bestämmelser i aktuella länder.

  7. Vi kan komma att lämna ut uppgifter om dig:

   1. till någon som arbetar för oss eller våra varumärkespartner,

   2. till bedrägeribekämpande organ,

   3. till en organisation som stödjer någon av de produkter som du innehar,

   4. till det betalningssystem enligt vilket vi utfärdar ditt kort,

   5. om en betalning behandlas i ett världsomfattande betalningssystem, till vissa myndigheter för att spåra och förhindra terrorism (däribland myndigheter utanför Sverige),

   6. till någon som vi överför några av våra rättigheter eller skyldigheter till i enlighet med något avtal som vi har ingått med dig, och

   7. till någon som du ger oss medgivande att lämna ut uppgifter om dig till.

  8. Att behandla dina uppgifter enligt vad som beskrivs ovan kan omfatta att skicka dem till andra länder utanför EES, däribland USA och Storbritannien. I sådana fall ansvarar vi för att se till att dina uppgifter fortsätter att skyddas.

  9. Vi behåller bara information om dig så länge vi behöver eller så länge som det krävs för att uppfylla de juridiska kraven.