ALLMÄNNA VILLKOR – EGENANSTÄLLD

Allmänna villkor version (16-1), senast uppdaterade 2016-11-18

 1. Bakgrund och definitioner

  1. Red Flag org.nr 559053-8426, (”Red Flag”) erbjuder fysiska personer som åtar sig att utföra uppdrag (nedan ”Uppdrag”) inom sin bransch åt kunder (nedan ”Kunden” eller ”Kunderna”) anställning hos Red Flag. Dessa allmänna villkor, tillsammans med de bilagor som dessa allmänna villkor hänvisar till, reglerar uttömmande relationen mellan Red Flag och den Egenanställde.
  2. Den Egenanställde (enligt definition nedan) tar själv initiativ till, förhandlar och avtalar om utförande av Uppdrag med Kunderna. Den Egenanställde väljer själv prissättning för sina Uppdrag. Uppdraget kan bestå i exempelvis leverans av viss tjänst eller att utföra vissa arbetsuppgifter hos Kunden under viss tid.
 2. Registrering och anställning hos Red Flag

  1. Digitalt signerad fysisk person (”Sökanden”) har framställt en begäran om att bli egenanställd hos Red Flag genom signering av det särskilda ansökningsformuläret och accept av dessa allmänna villkor. Red Flag har rätt att begära kompletterande uppgifter inför prövning av om begäran ska accepteras eller inte. Sökanden söker anställning hos Red Flag utifrån de uppgifter som lämnas vid registrering av ansökningsformuläret.
  2. Sökanden godkänner härigenom att Red Flag tar en kreditupplysning på Sökanden.
  3. När ett avtal om allmän visstidsanställning genererats (”Anställningsavtalet”) utifrån de uppgifter Sökanden angivit och dessa Allmänna villkor accepterats övergår Sökanden till att vara Egenanställd hos Red Flag. Villkoren för anställningen framgår av Anställningsavtalet och Anställningsavtalet ska anses vara en del av detta avtal.
  4. Red Flag äger rätt att vägra Sökanden anställning utan angivande av skäl. Om anställning beviljas är Red Flag och den Egenanställde överens om att anställningen kan sägas upp av endera parten på de villkor som anges i Anställningsavtalet.
  5. Sökande som har införsel eller annan typ av utmätning av lön eller är satt under förmyndarskap eller på annat sätt inte förfogar över sin lön äger inte rätt att bli egenanställd hos Red Flag.
 3. Arbete

  1. Den Egenanställde ska utföra Uppdraget inom ramen för den allmänna visstidsanställning som den Egenanställde har hos Red Flag.
  2. Den Egenanställde äger rätt att under anställningen hos Red Flag även utföra arbete i egen eller annans regi om inte annat framgår av dessa Allmänna villkor eller anställningsavtalet.
  3. Nya Uppdrag som den Egenanställde vill utföra inom ramen för Red Flag’s tjänster ska registreras på Red Flag’s hemsida. Förutsatt att Uppdraget godkänns av Red Flag erhålls en uppdragsbekräftelse på Uppdraget från Red Flag tillsammans med ett kompletterande anställningsavtal. Nytt arbete får inte påbörjas före det att Red Flag lämnat besked om sin inställning till det registrerade arbetet/uppdraget.
  4. Red Flag äger rätt att, utan angivande av skäl, neka arbete/uppdrag som registreras av den Egenanställde på Red Flag’s hemsida. Om Red Flag nekar ett arbete/uppdrag har den Egenanställde rätt att utföra arbetet/uppdraget i egen eller annans regi. Arbetet/uppdraget utförs i sådant fall inte i Red Flag’s regi och den Egenanställde åtar sig att uttryckligen ange detta till Kunden.
  5. Red Flag har ingen skyldighet att anvisa eller föreslå Uppdrag för den Egenanställde. För det fall Red Flag i visst fall väljer att föreslå Uppdrag står det den Egenanställde fritt att neka till att åta sig sådant uppdrag, dock ska den Egenanställde på begäran skriftligen ange skälen för att han/hon inte är villig att åta sig uppdraget.
 4. Red Flag's tjänster

  Red Flag erbjuder den Egenanställde ett flertal tjänster, varav följande ingår i grundpaketet:
  • Fakturering av Kunder och bevakning av fakturorna
  • Möjlighet för Kunder att betala fakturorna till Bankgiro
  • Löneadministration
  • Administration och inbetalning av arbetsgivaravgifter, källskatt och mervärdesskatt
  • Administration av kontrolluppgifter
  • Erbjudanden om försäkringslösningar från försäkringsbolag
 5. Pris

  1. Priset för Uppdraget anges av den Egenanställde i fakturaunderlaget. Eventuell mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser.
  2. Priset för Red Flag’s tjänster gentemot den Egenanställde är 4% på fakturerat belopp eller lägre, för aktuellt pris se http://www.redflag.se.
  3. Om Red Flag’s kostnader för den Egenanställde ökar på grund av lagändring, kollektivavtal, ändrade skatter eller arbetsgivaravgifter eller annan kostnad eller avgift med anknytning till anställningen så har Red Flag rätt att med retroaktiv verkan från och med den dag ändringen trädde i kraft, justera priset i motsvarande mån både vad gäller Kundens kostnad för Uppdraget och den Egenanställdes kostnad för Red Flag’s tjänster.
 6. Ansvar

  1. Red Flag ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada som uppstår till följd av eller har samband med den Egenanställdes utförande av Uppdrag åt Kunden, såvida inte tvingande lag föreskriver annat.
  2. Den Egenanställde ansvarar gentemot Kunden för att de arbetsuppgifter som utförs inom ramen för Uppdraget utgörs på ett fackmässigt sätt och med den kvalitet Kunden rimligen kan förvänta sig. Den Egenanställde förbinder sig at hålla sig informerad om och följa gällande lagstiftning och andra regelverk och föreskrifter från relevanta myndigheter och branschorganisationer. Den Egenanställde är vidare ansvarig för att, på egen bekostnad, avhjälpa fel och brister på det sätt och i den omfattning villkoren för Uppdraget och tillämpliga lagar och regler föreskriver. För det fall Kunden framställer en inte ogrundad begäran om avhjälpande mot Red Flag har Red Flag rätt att välja att antingen själv utföra avhjälpande på den Egenanställdes bekostnad eller begära att den Egenanställde själv utför och bekostar sådant avhjälpande.
  3. För det fall en brist i ett utfört Uppdrag kan omfattas av Red Flag’s ansvarsförsäkring väljer Red Flag fritt huruvida skada och andra kostnader ska anmälas till och, i förlängningen, bäras av Red Flag’s försäkring. Om nyttjande av försäkringen resulterar i kostnader för självrisk, ökade försäkringskostnader eller liknande ska samtliga sådana kostnader ersättas av den Egenanställde. Den Egenanställde är skyldig att, på egen bekostnad, alltid samverka och bistå Red Flag och Red Flag’s försäkringsbolag vid försäkringsutredningar och liknande.
  4. Så långt tvingande lag medger ansvarar Kunden för den Egenanställde såsom för egen anställd personal. Den Egenanställde är själv ansvarig för förlust och skada som den Egenanställde kan orsaka Kunden eller tredje man vid utförandet av Uppdraget.
  5. Skulle skadeståndsansvar uppstå för Red Flag är Red Flag’s ansvar begränsat till 0,5 prisbasbelopp, dock högst Red Flag’s andel av det belopp som fakturerats för Uppdraget. Vid Uppdrag på löpande räkning beräknas det fakturerade beloppet på priset för de senaste tolv månaderna för uppdraget.
  6. I den mån skadeståndsansvar eller annat ansvar skulle uppstå för Red Flag utöver vad som anges i dessa villkor ska den Egenanställde hålla Red Flag skadeslöst och således ersätta Red Flag krona för krona.
 7. Immateriella rättigheter

  1. Den Egenanställde överlåter äganderätten till allt material och det resultat som uppstår till följd av utförandet av Uppdraget (”Resultatet”) till Red Flag, som i sin tur överlåter Resultatet till Kunden. Det föregående gäller under förutsättning att inte annat följer av tvingande lag eller särskilt avtal med Kunden.
  2. Red Flag ansvarar inte för om Resultatet gör intrång i annans immateriella rättighet eller om den Egenanställde olovligen nyttjar annans egendom eller rättighet.
 8. Sekretess

  1. Den Egenanställde får inte, vare sig under anställningstiden eller efter dess upphörande, använda eller för någon annan fysisk eller juridisk person avslöja någon information rörande Red Flag, närstående till Red Flag eller innehåll i avtal mellan den Egenanställde och Red Flag som Red Flag rimligen kan antas vilja hålla konfidentiell.
 9. Personuppgifter

  1. Red Flag följer Personuppgiftslagen (1998:204), ”PUL”. Detta innebär bl.a. att Red Flag måste ha den Egenanställdes samtycke för att insamla, registrera, bearbeta och använda den Egenanställdes personuppgifter. De personuppgifter som den Egenanställde lämnar i samband med registrering kommer att behandlas av Red Flag för administration av anställningsförfarandet och hantering av betalningar. Den Egenanställde har rätt att få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om honom eller henne och har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Begäran om att få del av information och rättelse ska ske skriftligen till Red Flag, Birger Jarlsgatan 58, 7tr, 114 29 Stockholm.