ALLMÄNNA VILLKOR – ENSKILD FIRMA

Användarvillkor för användning av Red Flags tjänster för Enskild Firma

Här följer de villkor ("Villkoren") som reglerar hur du, Sökanden (”Sökanden”), och din enskilda firma (”Bolaget") får använda Red Flags tjänster, appar och webbplatser. Som användare av våra tjänster skall du ha en fullmakt från Bolaget som ger dig befogenhet och behörighet att använda Red Flags tjänster på det sätt du gör.

Dessa villkor utgör ett bindande avtal mellan Bolaget och Red Flag AB eller det Red Flag-företag som sköter Webbplatsen i det land Du bor eller företaget har sitt huvudkontor ("Red Flag"). Villkoren anses vara godkända av Bolaget varje gång Bolaget använder eller går in på någon Red Flag-app, -tjänst eller -webbplats. Om Du inte godkänner Villkoren, skall Du inte använda Red Flags appar, tjänster eller webbplatser.

 1. Bakgrund och definitioner

  1. Red Flag org.nr 559053-8426, (”Red Flag”) erbjuder Bolaget möjligheten att använda Red Flags tjänster för att för Bolaget hantera bland annat fakturering, bokföring och fakturabetalningar, kortbetalningar, skattedeklarationer samt därtill relaterade tjänster. Dessa allmänna villkor, tillsammans med de bilagor som dessa allmänna villkor hänvisar till, reglerar uttömmande relationen mellan Red Flag och Bolaget.
  2. Red Flags appar, tjänster och webbplatser är varje app, tjänst eller webbplats som Red Flag kontrollerar, både direkt och på annat sätt.
 2. Registrering hos och användning av Red Flag

  1. Digitalt signerad Sökanden har framställt en begäran om att bli kund hos Red Flag genom inloggning och accept av dessa allmänna villkor. Red Flag har rätt att begära kompletterande uppgifter inför prövning av om begäran ska accepteras eller inte. Sökanden startar Bolaget hos Red Flag utifrån de uppgifter som lämnas vid registrering av ansökningsformuläret.

  2. Sökanden godkänner härigenom att Red Flag tar en kreditupplysning på Sökanden.
  3. När ett avtal om skapande av Bolaget och dessa Allmänna villkor accepterats blir även Bolaget kund hos Red Flag. Sökanden intygar genom digital signering av dessa villkor att Sökanden har behörighet och befogenhet att ingå detta avtal å Bolagets vägnar, nu och fortsättningsvis. För det fall Sökanden av någon anledning inte längre har behörighet eller befogenhet att träffa avtal för Bolaget skall Sökanden omgående kontakta Red Flag för att avsluta uppdraget.
  4. Det finns särskilda villkor för använding av kort. Dessa framgår av Kortavtalet och skall anses vara en del av detta Avtal.
  5. Red Flag äger rätt att vägra Sökanden och Bolaget att bli kund utan angivande av skäl.
  6. Sökande som har införsel eller annan typ av utmätning av lön eller är satt under förmyndarskap eller på annat sätt inte förfogar över sin lön eller har möjlighet att fritt ingå avtal äger inte rätt att bli kund eller skapa Bolaget hos Red Flag.
 3. Red Flags tjänster

  1. Red Flag erbjuder Bolaget ett flertal tjänster. Det finns flera paket med olika tjänster, men några tjänster som kan nämnas är:
   • Administration av bokföring
   • Kontroll och hjälp med betalning av mervärdesskatt och bolagsskatt
   • Fakturering av Kunder och bevakning av fakturorna
   • Möjlighet för Kunder att betala fakturorna till Bankgiro
   • Löneadministration
   • Administration och inbetalning av arbetsgivaravgifter, källskatt och mervärdesskatt
   • Administration av kontrolluppgifter
  2. Tjänsterna som Red Flag utför kan komma att förändras, nya tjänster läggas till eller tas bort, löpande under tiden som dessa Villkor gäller. Sådana förändringar meddelas Bolaget med 30 dagars varsel. För det fall Bolaget inte önskar fortsätta använda tjänsterna finns möjlighet att säga upp Avtalet i enlighet med de bestämmelser som följer av punkten om Uppsägning.
  3. Bland Red Flags tjänster ingår specifikt inte inkomstdeklaration för privatpersoner.
 4. Pris

  1. Bolaget skall månadsvis erlägga den ersättning som framgår av Red Flags prislista vid varje given tidpunkt. Red Flag har rätt att månadsvis dra ersättningen direkt från Bolagets konto efter godkännande av Bolaget. För det fall Bolaget inte har täckning för betalningen eller annars inte godkänner betalningen skall dröjsmålsränta utgå med gällande referensränta plus 8%. För det fall referensräntan är negativ eller 0 skall dröjsmålsränta utgå med 9%.
  2. Tjänster som Red Flag utför åt Bolaget som inte ingår i Red Flags erbjudande av automatiska tjänster debiteras enligt Red Flags prislista med ett timpris för manuellt arbete. Detta inkluderar arbete som Red Flag måste utföra manuellt på grund av att kunden försett Red Flag med felaktiga uppgifter. Här ingår också allmän rådgivning i bolagsfrågor och skatterådgivning. Manuellt arbete som Red Flag utför som beror på att Red Flag gjort fel eller som beror på fel i Red Flags system debiteras inte.
 5. Ansvarsbegränsning och inget agentförhållande

  1. Red Flag ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada som uppstår till följd av eller har samband med utförandet av Tjänsterna för Bolaget, såvida inte tvingande lag föreskriver annat.
  2. Bolaget tar själv initiativ till, förhandlar och avtalar om utförande av uppdrag med dess kunder. Det finns inget agentförhållande eller annars någon avtalsrelation mellan Red Flag och Bolagets kunder. Det är upp till Bolaget att hitta och utföra uppdrag och Red Flag har aldrig något ansvar för uppdragets utförande, kvalitet eller brister i detsamma. Red Flag har heller inget ansvar för Bolagets framgång eller brist på densamma.

  3. Skulle skadeståndsansvar uppstå för Red Flag är Red Flag’s ansvar begränsat till 0,5 prisbasbelopp.
  4. I den mån skadeståndsansvar eller annat ansvar skulle uppstå för Red Flag utöver vad som anges i dessa villkor på grund av oaktsamhet eller uppsåt från Bolagets sida skall Bolaget hålla Red Flag skadeslöst och således ersätta Red Flag krona för krona.
 6. Immateriella rättigheter

  1. Bolaget får inte använda annans varumärke eller firma för att bedriva eller sälja dess tjänster. För det fall detta ändå sker skall Bolaget skyndsamt genomföra namnändring med risk att Red Flag annars kan komma att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande.
  2. Bolaget behåller äganderätten till allt material och det resultat som uppstår till följd av utförandet av tjänster till Bolagets kunder. Red Flag behåller äganderätten till alla Tjänster. Bolaget och Red Flag har gemensamt rätt till bokföringen och Red Flag skall överlämna en digital kopia i enlighet med vad som framgår av Uppsägning vid avtalets upphörande.
  3. Red Flag ansvarar inte för om Bolaget gör intrång i annans immateriella rättighet eller om Bolaget olovligen nyttjar annans egendom eller rättighet.
 7. Garantifriskrivning.

  1. I den utsträckning lagen tillåter lämnar red flag inga garantier för att någon red flag-webbplats eller någon red flag-tjänst fungerar felfritt eller att red flag-webbplatser eller dess servrar är fria från datavirus eller andra skadliga funktioner eller mekanismer. Om din användning av någon red flag-webbplats eller red flag-tjänst leder till behov av underhåll, reparation eller utbyte utrustning eller data eller några andra kostnader så är inte red flag ansvarigt för dessa kostnader. Red flag-webbplatserna och dess innehåll tillhandahålls i "befintligt skick" utan några garantier av något slag. I den fulla utsträckning lagen tillåter, friskriver sig red flag från alla garantier, uttryckliga eller implicita, inklusive garantier för säljbarhet, lämplighet för vissa syften och icke-intrång. Red flag lämnar inga garantier gällande exaktheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller aktualiteten för red flag-innehållet, tjänster, programvara, text, grafik och länkar.
 8. Friskrivning gällande uppkomna följdskador.

  1. I den utsträckning lagen tillåter, ska under inga omständigheter red flag, dess leverantörer eller någon tredje part omnämnd på någon av red flags tjänster hållas ansvarig för någon skada av något slag (inklusive, men inte begränsat till, direkta eller indirekta skador eller följdskador, förlorade intäkter, förlorade affärsmöjligheter eller skador uppkomna på grund av förlust av data eller verksamhetsavbrott) som uppkommit på grund av användningen eller brist i användningen av någon av red flags tjänster och dess innehåll, vare sig detta grundas på garanti, avtal, skadestånd eller annan legal grund, och vare sig red flag är informerat eller inte om risken för sådan skada.
 9. Ingen vidareförsäljning

  1. Du förbinder Dig och Bolaget förbinder sig att inte sälja vidare eller överlåta Dina respektive bolagets rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren.
 10. Personuppgifter

  1. Red Flag följer Personuppgiftslagen (1998:204), ”PUL”. Detta innebär bl.a. att Red Flag måste ha den Sökandes och Bolagets samtycke för att insamla, registrera, bearbeta och använda den såväl den Sökandes som Bolagets personuppgifter (då Bolaget är en Enskild Firma är registreringsnumret ett personnummer). De personuppgifter den Sökande lämnar i samband med registrering kommer att behandlas av Red Flag för administration registreringen av Bolaget. Sökanden har rätt att få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om honom eller henne och har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Begäran om att få del av information och rättelse ska ske skriftligen till Red Flag, Box 24288, 104 51 Stockholm.
 11. Uppsägning av Avtalet

  1. Detta Avtal gäller tills vidare. Vardera part kan, utan angivande av skäl, när som helst säga upp dessa Villkor med iakttagande av 30 dagars skriftligt varsel. Bolaget har att erlägga samtliga utestående avgifter. När detta är gjort kommer Red Flag att skicka över en fil med bokföringen. Därefter har ingen av parterna några anspråk på den andra parten.