Allmänna villkor

Användarvillkor för användning av Red Flags tjänster

Här följer de villkor ("Villkoren") som reglerar hur du, Sökanden (”Sökanden”), och din enskilda firma alternativt det aktiebolag du företräder (”Bolaget"), får använda Red Flags tjänster, appar och webbplatser. Som användare av våra tjänster skall du ha en fullmakt från Bolaget som ger dig befogenhet och behörighet att använda Red Flags tjänster på det sätt du gör.

Dessa villkor utgör ett bindande avtal mellan Bolaget och Red Flag AB, org.nr 559053-8426, eller det Red Flag-företag som sköter webbplatsen i det land Du bor eller företaget har sitt huvudkontor ("Red Flag"). Villkoren anses vara godkända av Bolaget varje gång du eller Bolaget använder eller går in på någon Red Flag-app, -tjänst eller -webbplats. Om Du inte godkänner Villkoren, skall Du inte använda Red Flags appar, tjänster eller webbplatser.

 1. Bakgrund och definitioner

  1. Red Flag erbjuder Bolaget möjligheten att använda Red Flags tjänster för att för Bolaget hantera bland annat fakturering, bokföring och fakturabetalningar, kortbetalningar, skattedeklarationer samt därtill relaterade tjänster. Dessa allmänna villkor, tillsammans med de bilagor som dessa allmänna villkor hänvisar till, reglerar uttömmande relationen mellan Red Flag och Bolaget.
  2. Red Flags appar, tjänster och webbplatser är varje app, tjänst eller webbplats som Red Flag kontrollerar, både direkt och på annat sätt.
    
 2. Registrering hos och användning av Red Flag

  1. Sökanden har å Bolagets vägnar framställt en begäran om att bli kund hos Red Flag genom en digitalt signerad inloggning och accept av dessa allmänna villkor. Red Flag har rätt att begära kompletterande uppgifter inför prövning av om begäran ska accepteras eller inte. För det fall att Bolaget nybildas, startas Bolaget hos Red Flag utifrån de uppgifter som lämnas vid registrering av ansökningsformuläret.
  2. Sökanden godkänner härigenom att Red Flag tar kreditupplysningar på Sökanden och på Bolaget och inhämtar annan information om Sökanden och Bolaget som kan vara nödvändig för att bedöma om Sökanden och Bolaget uppfyller de krav som Red Flag och lagstiftning ställer på bolaget.
  3. Sökanden intygar genom digital signering av dessa villkor att Sökanden har behörighet och befogenhet att ingå detta avtal å Bolagets vägnar, nu och fortsättningsvis. För det fall Sökanden av någon anledning inte längre har behörighet eller befogenhet att träffa avtal för Bolaget skall Sökanden omgående kontakta Red Flag. Red Flag har då rätt att omgående avsluta uppdraget.
  4. Det finns särskilda villkor för användning av kort. Dessa framgår av Kortavtalet och skall anses vara en del av detta Avtal.
  5. Red Flag äger rätt att vägra Sökanden och Bolaget att bli kund utan angivande av skäl.
  6. Sökande som har införsel eller annan typ av utmätning av lön eller är satt under förmyndarskap eller på annat sätt inte förfogar över sin lön eller har möjlighet att fritt ingå avtal äger inte rätt att bli kund eller skapa Bolaget hos Red Flag.
    
 3. Red Flags tjänster

  1. Red Flag erbjuder Bolaget ett flertal tjänster. Det finns flera paket med olika tjänster, men några tjänster som kan nämnas är:
   Administration av bokföring
   Kontroll och hjälp med betalning av mervärdesskatt och bolagsskatt
   Fakturering av Kunder och bevakning av fakturorna
   Möjlighet för Kunder att betala fakturorna till Bankgiro
   Löneadministration
   Administration och inbetalning av arbetsgivaravgifter, källskatt och mervärdesskatt
   Administration av kontrolluppgifter
  2. Tjänsterna som Red Flag utför kan komma att förändras, nya tjänster läggas till eller tas bort, löpande under tiden som dessa Villkor gäller. Sådana förändringar meddelas Bolaget med 30 dagars varsel. För det fall Bolaget inte önskar fortsätta använda tjänsterna finns möjlighet att säga upp Avtalet i enlighet med de bestämmelser som följer av punkten om Uppsägning.
  3. Bland Red Flags tjänster ingår specifikt inte inkomstdeklaration för privatpersoner.
    
 4. Pris

  1. Bolaget skall månadsvis erlägga den ersättning som framgår av Red Flags prislista vid varje given tidpunkt. Red Flag har rätt att månadsvis dra ersättningen direkt från Bolagets konto efter godkännande av Bolaget. För det fall Bolaget inte har täckning för betalningen eller annars inte godkänner betalningen skall dröjsmålsränta utgå med gällande referensränta plus 8%. För det fall referensräntan är negativ eller 0 skall dröjsmålsränta utgå med 8 %.
  2. Tjänster som Red Flag utför åt Bolaget som inte ingår i Red Flags erbjudande av automatiska tjänster debiteras enligt Red Flags prislista med ett timpris för manuellt arbete. Detta inkluderar arbete som Red Flag måste utföra manuellt på grund av att kunden försett Red Flag med felaktiga uppgifter. Här ingår också allmän rådgivning i bolagsfrågor och skatterådgivning. Manuellt arbete som Red Flag utför som beror på att Red Flag gjort fel eller som beror på fel i Red Flags system debiteras inte.
    
 5. Ansvarsbegränsning och inget agentförhållande

  1. Red Flag ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada som uppstår till följd av eller har samband med utförandet av Tjänsterna för Bolaget, såvida inte tvingande lag föreskriver annat.
  2. Bolaget tar själv initiativ till, förhandlar och avtalar om utförande av uppdrag med dess kunder. Det finns inget agentförhållande eller annars någon avtalsrelation mellan Red Flag och Bolagets kunder. Det är upp till Bolaget att hitta och utföra uppdrag och Red Flag har aldrig något ansvar för uppdragets utförande, kvalitet eller brister i detsamma. Red Flag har heller inget ansvar för Bolagets framgång eller brist på densamma.
  3. Skulle skadeståndsansvar uppstå för Red Flag, är Red Flags ansvar begränsat till 0,5 prisbasbelopp.
  4. I den mån skadeståndsansvar eller annat ansvar skulle uppstå för Red Flag utöver vad som anges i dessa villkor på grund av oaktsamhet eller uppsåt från Bolagets sida skall Bolaget hålla Red Flag skadeslöst och således ersätta Red Flag krona för krona.
    
 6. Immateriella rättigheter

  1. Bolaget får inte använda annans varumärke eller firma för att bedriva eller sälja dess tjänster. För det fall detta ändå sker skall Bolaget skyndsamt genomföra namnändring med risk att Red Flag annars kan komma att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande.
  2. Bolaget behåller äganderätten till allt material och det resultat som uppstår till följd av utförandet av tjänster till Bolagets kunder. Red Flag behåller äganderätten till alla Tjänster. Bolaget och Red Flag har gemensamt rätt till bokföringen och Red Flag skall överlämna en digital kopia i enlighet med vad som framgår av Uppsägning vid avtalets upphörande.
  3. Red Flag ansvarar inte för om Bolaget gör intrång i annans immateriella rättighet eller om Bolaget olovligen nyttjar annans egendom eller rättighet.
    
 7. Garantifriskrivning

  1. I den utsträckning lagen tillåter lämnar Red Flag inga garantier för att någon Red Flag-tjänst (inklusive webbplatser) fungerar felfritt eller att Red Flag-webbplatser eller dess servrar är fria från datavirus eller andra skadliga funktioner eller mekanismer. Om din användning av någon Red Flag-tjänst leder till behov av underhåll, reparation eller utbyte utrustning eller data eller några andra kostnader så är inte red flag ansvarigt för dessa kostnader. Red Flag-tjänsterna och dess innehåll tillhandahålls i ”befintligt skick” utan några garantier av något slag. I den fulla utsträckning lagen tillåter, friskriver sig Red Flag från alla garantier, uttryckliga eller implicita, inklusive garantier för säljbarhet, lämplighet för vissa syften och icke-intrång. Red Flag lämnar inga garantier gällande exaktheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller aktualiteten för Red Flags innehåll, tjänster, programvara, text, grafik och länkar.
  2. Sökanden och Bolaget svarar för samtlig bokföring, skatteuppfyllelse och alla andra administrativa åtaganden såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt hos Red Flag gett upphov till skadan.
  3. Red Flag är aldrig ansvarigt för omständigheter eller brister i drift eller annan icke-uppfyllelse av tjänsterna eller detta avtal som beror på omständigheter utanför Red Flags kontroll, såsom terrorhandling, myndighetsbeslut, blockad på arbetsmarknad, storm eller annan naturkatastrof, brand, hackerintrång med förlust eller förstörelse eller stöld av data, allvarlig störning i Internetförbindelser eller annan större skadegörelse eller olyckshändelse av force majeure-typ som omöjliggör fullgörelse av avtalet eller drift av tjänsten.
    
 8. Friskrivning gällande uppkomna följdskador

  1. I den utsträckning lagen tillåter, ska under inga omständigheter Red Flag, dess leverantörer eller någon tredje part omnämnd på någon av red flags tjänster hållas ansvarig för någon skada av något slag (inklusive, men inte begränsat till, direkta eller indirekta skador eller följdskador, förlorade intäkter, förlorade affärsmöjligheter eller skador uppkomna på grund av förlust av data eller verksamhetsavbrott) som uppkommit på grund av användningen eller brist i användningen av någon av red flags tjänster och dess innehåll, vare sig detta grundas på garanti, avtal, skadestånd eller annan legal grund, och vare sig Red Flag är informerat eller inte om risken för sådan skada.
    
 9. Ingen vidareförsäljning

  1. Du förbinder dig och Bolaget förbinder sig att inte sälja vidare eller överlåta Dina respektive bolagets rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren. 
    
 10. Personuppgifter

  1. Red Flag är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in med anledning av detta avtals ingående. All behandling av personuppgifterna sker i överensstämmelse med gällande dataskyddslagstiftning.
  2. Personuppgifter som Red Flag samlar in om dig är personnummer, kontaktuppgifter, uppgifter om ditt bolagsengagemang, uppgifter som krävs för att genomföra penningtvättskontroll samt uppgifter som krävs för att fullgöra bokföringsåtaganden under bokföringslagen. Personuppgifterna behandlas för att Red Flag ska kunna fullgöra och administrera avtalet med dig, bland annat för att kunna tillhandahålla automatiserade bokföringstjänster och ta fram skatteberäkning.
  3. Personuppgifter som Red Flag behandlar kan komma att överföras till tredje part för lagring eller i övrigt när kund begär överföring. Sådana överföringar sker alltid i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 
  4. För att kunna fullgöra avtalet med dig genomförs visst automatiserat beslutsfattande avseende bokföringshändelser och skatteberäkningar.
  5. Red Flag sparar personuppgifter under minst sju år för att uppfylla bokförings- och penningtvättslagstiftning. Efter sju år raderas personuppgifter som inte längre är nödvändiga för fullgörande av avtal eller andra skyldigheter enligt gällande lagstiftning.
  6. Som ägare av dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter samt begränsning. Du har även rätt att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet.
  7. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i vår integritetspolicy. Du hittar den här.
    
 11. Uppsägning av Avtalet

  1. Detta Avtal gäller tills vidare. Red Flag har rätt att ändra dessa Villkor med iakttagande av 30 dagars skriftligt varsel (per e-post eller på annat sätt). Vardera part kan, utan angivande av skäl, när som helst säga upp dessa Villkor med iakttagande av 30 dagars skriftligt varsel. Bolaget har att erlägga samtliga utestående avgifter. När detta är gjort kommer Red Flag att skicka över en fil med bokföringen. Därefter har ingen av parterna några anspråk på den andra parten.